Disclaimer

Deze website, met inbegrip van de diensten die op danwel via deze website worden aangeboden, is een initiatief van Lean & Green Off-Road, uitgevoerd door Stichting Connekt, gevestigd te Ezelsveldlaan 59, 2611 RV Delft, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24304610, hierna ook genoemd “LG Off-Road”. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van en de toegang tot de website www.lean-greenoffroad.nl, hierna ook genoemd “website”. Door middel van het gebruik van deze website aanvaardt u onvoorwaardelijk de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Inhoud

Gebruikers kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie die op de website is vermeld. Alle informatie kan door LG Off-Road op enig moment zonder voorafgaande waarschuwing of mededeling worden verwijderd of veranderd.

Garantie

De informatie die op deze website is gepubliceerd is afkomstig van en aangeleverd door LG Off-Road. Alhoewel LG Off-Road er naar streeft om de informatie up-to-date en correct weer te geven, geeft LG Off-Road geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid danwel beschikbaarheid, voor welke doeleinde dan ook, van de website of de informatie, producten, diensten danwel daaraan gerelateerde graphics zoals vermeld op de website. LG Off-Road doet haar uiterste best om de website zonder problemen beschikbaar te hebben en te houden voor toegang. LG Off-Road is echter niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk indien de website tijdelijk niet beschikbaar is als gevolg van technische problemen die buiten de controle of invloedssfeer van LG Off-Road liggen.

Derden

De Website kan verwijzingen naar websites van derden bevatten in de vorm van – bijvoorbeeld – hyperlinks, banners of buttons. Deze websites van derden worden niet gecontroleerd en kunnen niet worden beïnvloed door LG Off-Road. LG Off-Road heeft dientengevolge geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze websites, en aanvaardt terzake dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Intellectuele eigendomsrechten

De rechten met betrekking tot de website, waaronder de intellectuele eigendomsrechten, copyright, streaming video’s, afbeeldingen, design, databestanden, foto’s en ander (bewegend of stilstaand) videomateriaal, audiobestanden, formats, software, merken (waaronder domeinnamen) en ander materiaal behoren toe aan LG Off-Road danwel zijn in licentie gegeven aan LG Off-Road .

Privacybeleid

LG Off-Road respecteert en beschermt de privacy van de bezoekers en gebruikers van de Website. De Website maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan LG Off-Road de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Enige persoonlijke informatie die u via de Website beschikbaar stelt zal worden behandeld in overeenstemming met de Wet Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. De informatie die u beschikbaar stelt zal worden gebruikt om u te informeren over projecten, initiatieven, bijeenkomsten (mede) georganiseerd door LG Off-Road. Uw persoonlijke gegevens zullen door LG Off-Road niet aan derden worden verstrekt.

Alhoewel LG Off-Road de noodzakelijke technische en organisatorische waarborgen heeft ingesteld om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies danwel enige vorm van illegaal gebruik of verwerking via de Website, is LG Off-Road niet aansprakelijk in het geval dergelijke persoonlijke informatie toegankelijk is geworden, danwel is gekopieerd, publiek gemaakt, gewijzigd of vernietigd als gevolg van een inbreuk op deze waarborgen die buiten de controle of invloedssfeer van LG Off-Road ligt. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw accountinformatie, wachtwoorden en andere inloggegevens. Tenzij u anders kenbaar maakt, zullen de persoonlijke gegevens die via deze Website worden verzameld, niet zodanig worden bewaard dat toegelaten wordt dat uw gegevens langer zichtbaar zijn dan noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor de persoonlijke gegevens in eerste instantie zijn verzameld en verwerkt.

Om uw persoonlijke gegevens te verwijderen kunt u contact opnemen met: LG Off-Road , 06-22463770 , of stuur een email naar koiter@connekt.nl.

Aansprakelijkheid

LG Off-Road is niet aansprakelijk voor enige directe schade danwel gevolgschade, welke op welke wijze dan ook het gevolg is van of veroorzaakt is door het gebruik van de website.

Toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is van toepassing op deze disclaimer en op het gebruik van de website.